Urmareste-ne
  >  Politică de securitate

Politică de securitate a prelucării datelor cu caracter personal 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul”),

 

AVOCATUM.RO

 

prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale şi a principiilor menţionate în continuare.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 

1. DEFINIȚII

 

Termenii cu literă mare utilizați în prezenta Politică sunt definiți după cum urmează:

 

Consimțământ – acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu caracter personal, care trebuie să fie întotdeauna expres şi neechivoc;

 

Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea; 

 

Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

 

Terț– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, Operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a Operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

 

Persoană vizată – persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

 

2. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

2.1. avocatum.ro își desfășoară activitatea principală în domeniul juridic.

 

2.2. În scopul desfășurării activității menționate la art. 2.1 de mai sus, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor și exercitarea unor drepturilor specifice ale Avocatum.ro sau ale persoanelor vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, precum și pentru asigurarea securității vieții și a integrității fizice a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul Avocatum.ro, precum și pentru protecția bunurilor din patrimoniul său, Avocatum.ro Prelucrează date cu caracter personal.

 

2.3. Datele cu caracter personal sunt Prelucrate numai în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă, cu stricta respectare a termenilor și condițiilor specificate prin prezenta Politică de securitate.

 

3. TEMEIURILE PRELUCRĂRII ȘI MODALITĂȚILE DE PRELUCRARE

 

3.1. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate sunt prelucrate după cum urmează:

 

a) în vederea negocierii/încheierii/executării contractelor de asistență juridică, în conformitate cu prevederile Legii 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, ale Statutului profesiei de avocat și ale Codului deontologic al avocaților din Uniunea Europeană, precum și în vederea executării oricărei obligații legale;

 

b) în vederea asigurării securității vieții și a integrității fizice a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul Avocatum.ro – protejarea intereselor vitale ale Persoanei vizate sau ale altei/altor persoane;

 

c) în vederea asigurării securității bunurilor din patrimoniul Avocatum.ro – interesul legitim al Avocatum.ro;

 

d) pentru transmiterea de actualizări de date/informații, știri, oferte, newsletter și altele asemenea – consimțământul Persoanei vizate;

 

e) în ipoteza unei solicitări de ofertă online din partea Persoanei vizate, prin completarea formularului disponibil pe website-ul oficial al Societății, respectiv, avocatum.ro – realizarea demersurilor la cererea Persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

 

 4. SUBIECTELE ȘI INFORMAȚIILE PRELUCRATE

 

4.1. În vederea aducerii la îndeplinire a scopurilor anterior prezentate, AVOCATUM.RO prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 

(a) numele și prenumele; (b) adresa de e-mail; (c) adresă corespondență; (d) contul bancar; (e) numărul de telefon; (f) cod numeric personal; (g) seria și numărul cărții de identitate.

 

4.2. Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție, precum codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condițiile prevăzute de lege în vederea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

 

5. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 5.1. În vederea Prelucrării datelor cu caracter personal, Avocatum.ro are în vedere respectarea următoarelor principii:

a) Prelucrarea cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare a acestor date;

 

b) Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;

 

c) persoanele care Prelucrează datele cu caracter personal au primit instrucțiuni cu privire la modul de operare al acestora și sunt ținute de obligația de păstrare a confidențialității prelucrării acestor date;

 

d) În cazul identificării unor erori cu privire la datele cu caracter personal stocate, Societatea va face demersurile necesare în vederea îndreptării acestor erori;

 

e) Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada în care Persoana vizată este client/colaborator/abonat al Societății;

 

f) Informarea Persoanelor vizate de faptul că li se vor Prelucra datele cu caracter personal;

 

g) Persoanele vizate au dreptul de a notifica conform art. 9.1. Operatorul cu privire la orice Date cu caracter personal stocate sau cu privire la prezenta Politică;

 

h) avocatum.ro va lua toate măsurile tehnice și organizatorice de securitate a Datelor cu caracter personal pentru protejarea acestor date împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;

 

6. MODALITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

6.1. În vederea Prelucrării datelor cu caracter personal de către Avocatum.ro, Persona vizată trebuie să își dea Consimțământul în mod expres.

 

6.2. Consimțământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:

 

a) când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate ori a unei alte persoane amenințate;

 

b) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a Operatorului;

 

c) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit Operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele;

 

d) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al Operatorului sau al Terțului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate;

 

e) când prelucrarea privește date obținute din documente accesibile publicului, conform legii;

 

f) când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

 

7. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

  7.1. Pentru a proteja Datele cu caracter personal de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora și de accesul unor persoane neautorizate, Avocatum.ro utilizează metode și tehnologii de securitate pentru a proteja Datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

 

7.2. avocatum.ro va desemna persoana/persoanele care se va/vor ocupa cu Prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

7.3. Orice modificare a Datelor cu caracter personal se poate face numai de către Persoanele vizate. Persoanelor vizate le-a fost adus la cunoștință faptul că Datele cu caracter personal care sunt prelucrate sunt confidențiale, precum și riscurile pe care le comportă Prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

7.4. Datele cu caracter personal prelucrate și utilizate de către Avocatum.ro se vor stoca pe suport electronic sau arhivă pe suport hârtie, pentru perioada necesară pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

 

8.1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 8.1. Persoanele vizate au următoarele drepturi:

 

a) dreptul la informare – presupune posibilitatea Persoanei vizate de a solicita și obține de la Societatea care îi prelucrează Datele cu caracter personal confirmarea faptului că Societatea este cea care prelucrează aceste date;

 

b) dreptul de acces la Date cu caracter personalpresupune dreptul de a obține de la Societate care Prelucrează date cu caracter personal, la cerere, conform art. 9.1., și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal prelucrate de Societate, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;

 

c) dreptul de a solicita și obține modificarea Datelor cu caracter personal inexacte;

 

d) dreptul de opoziție – presupune dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

 

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – presupune că orice persoana are dreptul de a cere și de a obține:

 

(i) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de Date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competenta profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

 

(ii) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei Prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a);

 

c) dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulament, care au fost încălcate.

 

9. MODIFICĂRI ADUSE PREZENTEI POLITICI

 

 9.1. Prezenta Politică poate fi modificată de către Avocatum.ro oricând și în mod special în cazul în care este necesar conform dispozițiilor legale aplicabile în materia Prelucrării datelor cu caracter personal.

 

9.2. Politica astfel modificată va fi publicată pe site-ul oficial, http://www.avocatum.ro/, fiind transmisă prin e-mail către toți clienții.

 

9.3. Politica modificată va fi valabil aplicabilă începând cu data transmiterii ei către clienți.

 

10. TRANSFERUL ÎN STRĂINĂTATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

10.1. Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prelucrate de Societate nu vor fi transferate în alte state.

 

11. DATE DE CONTACT

 

11.1. Toate notificările, cererile sau alte comunicări care se adresează sau se efectuează în temeiul prezentei Politici vor fi adresate Avocatum.ro în următoarele modalități:

 

a) prin accesarea următoarei pagini web: https://www.avocatum.ro/contact

 

b) prin e-mail transmis către: office@avocatum.ro;

 

c) la numărul de telefon: 0738.637.776.

 

Cu considerație,
echipa
Politică de securitate avocatum.ro - cea mai diversificată echipă de avocați

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.